За фирмата

Философия

Философията на фирмата се придържа към няколко основни принципа:

  • Да бъде в полза на своите клиенти с професионални съвети и съвременни инженерингови решения.
  • Изпълнението на поетите ангажименти да става в срок и да бъде съобразено с всички изисквания и норми.
  • Създаване на условия за безопасна и сигурна работна среда и непрекъснато професионално усъвършенстване на персонала.

Политика по качеството

Консулт Инженеринг – КИМ декларира, че главна цел на ръководството и целия екип е да удовлетворява изискванията на клиентите, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба. Ние непрекъснато се стремим да осигуряваме съвременна ефективна и качествена услуга и продукти, адаптирани към условията на свободния и конкурентен пазар с качество, отговарящо на нормативните изисквания и настоящите и бъдещи изисквания на клиентите и на изгодна цена.

Консулт Инженеринг - КИМ непрекъснато следи за степента на удовлетвореност на клиентите и проучва техните изисквания, препоръки и рекламации, като използва това за подобряване качеството на услугите.

Консулт Инженеринг – КИМ поддържа екип от високо квалифицирани професионалисти и полага грижи за поддържане на благоприятна атмосфера. Ние провеждаме обучение за повишаване на квалификацията на екипа и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Ние се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетвореността на клиентите, както и нашия просперитет.

В работата с клиентите и партньорите си Консулт Инженеринг – КИМ гарантира за точност, отговорност и експедитивност при реализиране на продуктите и услугите, постоянен контакт с клиента, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти. Ние се стремим към постигне на доверие в клиента относно възможността за достигане нужното ниво на качество и да го поддържаме във времето.

Консулт Инженеринг – КИМ декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

Ръководството на Консулт Инженеринг – КИМ, като изпълнител с утвърден опит ясно съзнава, че доверието на нашите клиенти в способността ни да гарантираме пълно задоволяване на очакванията им по отношение на качеството и постоянно подобряване на процесите ще ни задържи на пазара като желан партньор.

Ръководството ще работи за:

  • Осигуряване на приоритет на качеството в дейността на всички служители;
  • Непрекъснато усъвършенстване на процесите;
  • Изучаване и удовлетворяване на изискванията на клиентите.